Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2004-04-18

Tampereen- ja Helsingin vapaa-ajattelijat lähettivät sekä Tampereen että Helsingin maistraatteihin alla olevan kirjelmän. Kirjelmä päivättiin 18.4.2004.

KIRKOSTA EROAMINEN SÄHKÖPOSTITSE JA FAKSITSE

Uuden uskonnonvapauslain (453/2003) voimaanastuttua 1.8.2003 lukien uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (kirkosta eroaminen) kirjeitse (4 § 2 mom.) tehtiin mahdolliseksi. Eroaminen siihenkin asti oli tehtävä kirjallisesti, mutta eroilmoitus oli luovutettava henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa.

Kirkosta eroamisen käytännön muuttamista perustellaan hallituksen esityksessä muun muassa seuraavasti: oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta on olennainen osa perustuslaissa (11 §) säädettyä uskonnonvapautta. Tavallisella lailla ei voida säätää eivätkä uskonnolliset yhdyskunnat voi omilla sisäisillä säännöillään asettaa ehtoja eroamiselle. Koska oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta kuuluu olennaisesti perustuslaissa turvattuun uskonnonvapauteen, ei laissa säädettävä eroamismenettely saa perusteettomasti vaikeuttaa uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista. Tämän vuoksi pykälään ei ehdotettu otettavaksi vanhaan uskonnonvapauslakiin sisältynyttä säännöstä velvollisuudesta ilmoittaa eroamisesta henkilökohtaisesti eikä säännöstä eroamisen voimaantuloa edeltävästä kuukauden mittaisesta harkinta-ajasta, jonka kuluessa eroamisilmoitus voidaan peruuttaa. Eroamisilmoituksen henkilökohtaisuuden vaatimusta ei enää voi perustella tarpeella varmistaa, että eroamisilmoitus perustuu henkilön vakaaseen omakohtaiseen harkintaan, henkilöllisyyden sekaantumisvaaran välttämisellä eikä muilla eroamisilmoituksen luotettavuuteen liittyvillä vaatimuksilla. Ehdotettu säännös ei luonnollisesti vastaisuudessakaan estäisi jättämästä eroamisilmoitusta henkilökohtaisesti.

Hallituksen esityksessä korostetaan sitä, että lähes kaikki hallintotoimet voidaan nykyisin hoitaa kirjallisesti tai asiamiehen välityksellä. Hallituksen esityksen mukaan pykälä mahdollistaa eroamisen uskonnollisesta yhdyskunnasta myös sähköisesti tietoliikenneyhteyksien välityksellä (sähköposti, telefax).

Uusien kirkosta eroamisen säännösten laatimisen pohjana oli ajatus uskonnon ja omantunnon vapauden entistä paremmasta toteutumisesta sekä siitä, että kirkosta eroamista ei ollut perusteltua vaikeuttaa tarpeettomasti. On huomattava, että suurin osa suomalaisista ei ole itse henkilökohtaisesti tai vapaaehtoisesti edes liittynyt uskonnolliseen yhdyskuntaan. Siksi eroamista ei ole perusteltua vaikeuttaa tiukasti säännellyillä menettelytavoilla. Hallituksen esityksestä voi siten vetää johtopäätöksen, että kirkosta eroamista oli vuosikymmenet perusteettomasti vaikeutettu muun muassa siten, että kirkosta eroamisen ilmoitus piti jättää virastoon henkilökohtaisesti.

Kirkosta on nyt voinut erota kirjeitse yli kahdeksan kuukauden ajan. Kirkosta eroamisen selvä lisääntyminen on osoitus siitä, että monen mielestä kirkosta eroamista oli vanhan lain aikana perusteettomasti hankaloitettu. Uudistus oli siten tarpeellinen ja hyvä.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin vapaa-ajattelijat ry ovat yhdistyksinä pohtineet kirkosta eroamisen kysymystä vuosikymmenet ja esittäneet aina, että kirjeitse tapahtuva eroaminen on tehtävä mahdolliseksi. Lain muutoksesta on ollut myönteisiä kokemuksia, ja kirjeitse eroaminen on ilmeisesti nyt yleisin tapa erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Yhdistykset haluavat nyt ilmoittaa maistraateille, että aiomme kesään mennessä laittaa internetin sivustoon (www.eroakirkosta.fi) osion, jossa osoitetaan, että kirkosta eroaminen on mahdollista myös sähköpostitse ja telefaxilla. Sivustoon laitetaan sähköinen lomake, jonka voi suoraan sähköpostittaa maistraattiin. Hallituksen esityksessä tällainen eroamisen mahdollisuus tuodaan esille seuraavasti: "Pykälä (4 § 2 mom.) mahdollistaa eroamisen uskonnollisesta yhdyskunnasta myös sähköisesti tietoliikenneyhteyksien välityksellä."

Haluamme vielä esityksessämme viitata lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Lain tarkoituksena on edistää sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöä ja siten hallinnon sujuvuutta ja joutuisuutta (1 §). Lain 5 §:n mukaan niiden viranomaisten, joilla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on resurssiensa rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää viranomaisen ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi.

Uskonnonvapauslain 4 §:n 4 momentissa on taattu sekä kirjeitse että sähköpostitse tehtävän kirkosta eroamisilmoituksen oikeellisuus siten, että maistraatin on toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle vahvistus eroamisesta. Tämä menettely on sama sekä henkilökohtaisesti, kirjeitse että sähköpostitse tapahtuvissa kirkosta eroamisissa, eikä minkään tavan käyttöön sisälly vahvistusmenettelyn vuoksi suurta väärinkäytön mahdollisuutta.

Toivomme, että maistraatit ottavat kantaa aikomukseemme ja ilmoittavat yhdistyksille mielellään 5.5.2004 mennessä, mitä seikkoja yhdistysten on otettava huomioon alkaessamme tiedottaa yleisölle kirkosta eroamisen mahdollisuudesta sähköpostitse. Toivomme maistraateilta esimerkiksi tietoa, mitä sähköpostiosoitetta maistraatit toivovat käytettävän sähköpostitse lähetettävissä kirkosta eroamisilmoituksissa, sekä mitä telefax-numeroa maistraatit toivovat käytettävän.

Asiaanliittyvää

» Sähköpostilla ja faksilla eroaminen: Tampereen ja Helsingin vastaukset