Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2007-09-17

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Hallinto-oikeus hyväksyy valituksen, kumoaa Etelä-Suomen lääninhallituksen päätöksen ja palauttaa asian lääninhallitukselle rahankeräysluvan myöntämiseksi keräysalueena koko maa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Keräystavaksi on hyväksyttävä internet-keräys.

Hallinto~oikeus hylkää muutoksenhakijan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Perustelut

Sovelletut oikeusohjeet

Rahankeräyslain 5 §:n 1 momentin mukaan rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla.

Saman lain 7 §:n 1 momentin mukaan rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus.

Saman lain 11 §:n 3 momentin mukaan Etelä-Suomen lääninhallitus antaa rahankeräysluvan yhden kihlakunnan aluetta laajemmalla alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen.

Saman lain 13 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hakemus voidaan hylätä, jos haetun keräysalueen sekä yhteisön tai säätiön harjoittaman toiminnan ja toiminta-alueen välillä on ilmeinen epäsuhta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n toiminnasta esitetty selvitys

Yhdistyksellä on vuoden 2005 toimintakertomuksen mukaan ollut lähes viikottain toimintaa yhdistyksen toimistolla, kuten johtokunnan kokous, ideariihi tai opintokerho. Yhdistys on myös jakanut EU-ruoka-apua saavuttaen jakelulla runsaasti julkisuutta lehdistössä ja radiossa. Yhdistyksen ylläpitämän eroakirkosta.fi -intemet-sivuston kautta erosi 22 770 henkilöä kirkosta vuonna 2005. Toimintakertomuksen mukaan sivuston tiedotus tavoitti erittäin hyvin median edustajat ja yhdistys sai positiivista julkisuutta muun muassa valtakunnan ykkösmedioissa. Yhdistyksen jäsenlehteä, Pakanasanomia, julkaistiin neljä numeroa vuoden aikana ja tiedotustoimintaa harjoitettiin myös internetissä.v

Yhdistyksen sääntöjen mukaan Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n kotipaikkana on Tampere. Yhdistys j ärj estää kokouksia, j uhlia, puhe- j a esitelmätilaisuuksia sekä levittää lehtiä ja muita julkaisuja. Yhdistys tekee myös valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille uskonnottomien oikeudellisia ongelmia sekä puolustaa uskonnottomia heihin kohdistuvia katsomusvapauden loukkauksia vastaan.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Vuoden 2007 toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen tavoitteina ovat Elämänkatsomustieto -projektin käynnistäminen ja yhdistyksen tietojärjestelmien nykyaikaistaminen.

Valtakunnallista rahankeräyslupaa ja yhdistyksen toimintaa koskeva harkinta ja johtopäätös

Yhdistyslain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta.

Yhdistysten kotipaikkana olevan kunnan perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, onko yhdistys paikallinen vai valtakunnallinen, koska kaikilla yhdistyksillä on suoraan lain nojalla oltava sääntöihin merkitty kotipaikka. Sen sijaan lääninhallitus voi sille kuuluvan harkintavallan nojalla hylätä lupahakemuksen rahankeräyslain 13 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n varsinainen toiminta on annetun selvityksen nojalla paikallista. Yhdistyksen varsinainen toiminta rajoittuu pelkästään Tampereen talousalueelle ja yhdistyksellä on vain vähäisessä määrin sellaista toimintaa, jossa osallisena on talousalueen ulkopuolisia henkilöitä. Yhdistyksen varsinainen toiminta on perinteisessä mielessä ymmärrettävä selkeästi paikalliseksi.

Nyt kysymyksessä olevaa rahankeräyslupaa on haettu ja lupa on myös myönnetty yhdistyksen ylläpitämän www.eroakirkosta.fi -sivuston palvelujen markkinointiin ja tiedottamiseen, palvelun ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen sekä kirkosta eroamiseen liittyvien postimaksujen kattamiseen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n, joka on Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n kattojärjestö, omilta kotisivuilta on suora linkki Tampereen alajärjestön eroakirkosta.fi -sivustolle. Valituksessa esitettyjen tilastotietojen mukaan sivuston kautta on viime vuosina eronnut kirkosta huomattava määrä ihmisiä kaikkialla Suomessa. Sivuston käyttö ei siten rajoitu yksinomaan tai edes pääosin Pirkanmaan maankuntaan. Näissä oloissa Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n toiminnan on eroakirkosta.fi -sivuston osalta katsottava olevan valtakunnallista toimintaa. Haetun keräysalueen ja Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n toiminnan välillä ei näin ollen ole eroakirkosta.fi -sivustojen toiminnan tukemisen osalta rahankeräyslain 13 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ilmeistä epäsuhtaa, joten lääninhallituksella ei ole sille kuuluvan harkintavallan nojallakaan ollut perusteita hylätä valtakunnallista rahankeräyslupahakemusta kyseisen sivuston tukemiseksi.

Lääninhallituksen on käsiteltävä asia uudelleen ja myönnettävä Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:lle nettikeräyslupa keräysalueena koko maa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Lupa on myönnettävä siten, että kertyneet varat määrätään käytettäviksi ainoastaan yhdistyksen valtakunnalliseksi katsottavan eli eroakirkosta.fi -nettisivujen ylläpidon, markkinoinnin ja kehittämisen tukemiseen ja hakemuksessa tarkoitettujen postimaksujen kattamiseen.