Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2007-03-26

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

ASIA

Valitus Etelä-Suomen lääninhallituksen rahankeräystä koskevan päätöksen OKH161A (Dnro EALH-2007-01409/Tu-52) oikaisemiseksi

HAKIJA

Tampereen vapaa-ajattelijat ry.

VAATIMUKSET

Lääninhallituksen päätös on kumottava siltä osin, kuin rahankeräystä koskeva lupahakemus on hylätty. Hakijan oikeudenkäyntikulut on korvattava.

PERUSTELUT

Lääninhallitus on hylännyt hakemuksemme siltä osin kuin rahankeräyslupaa haettiin koko maan alueelle ja lupa myönnettiin vain Pirkanmaan maakunnan alueelle. Lääninhallitus perusteli hylkäämistä sillä, että sen käsityksen mukaan hakija olisi "paikallinen yhdistys". Perustelu on virheellinen, emmekä ymmärrä, mistä lääninhallitus on saanut aiheen olettaa yhdistystämme paikalliseksi.

Tampereen vapaa-ajattelijat ei ole vain yhden kunnan tai edes yhden maakunnan alueella toimiva yhdistys. Yhdistyksen säännöt eivät rajoita toiminta-aluetta missään määrin. Myös käytännössä yhdistys toimii valtakunnallisesti. Yhtenä esimerkkinä tästä on valtakunnassa laajalti käytetty www.eroakirkosta.fi -sivusto tietokoneverkossa. Sivustosta on ollut laajalti hyötyä koko maassa ja sen palveluja käytetään kaikkien maistraattien toiminta-alueilla.

On epäiltävissä, että lääninhallitus on saanut yhdistyksen nimestä jonkinlaisen perustelun väitteelle yhdistyksen ”paikallisuudesta”. Tämä perustelu on kestämätön ja voisi johtaa yhdistysten toiminnan mielivaltaisiin rajoittamisiin vastoin perustuslain 13 ja 22 §:istä ilmeneviä sääntöjä ja periaatteita. Jos jonkin yhdistyksen nimi olisi vaikka Länsi-Pispalan yhdistys, niin sen toimintaa ei silti voi laillisesti rajoittaa vain ehkä muutaman korttelin alueelle. Jos nimi on vaikkapa Viipurin urheilijat, tällainen urheiluseura saa ja on tietääksemme saanutkin toimia Suomessa ja kerätä rahaakin täällä. Nimi on pidettävä erossa yhdistyksen säännöissä määrätystä toiminta-alueesta. Lisäksi koko käsite ”paikallinen” on varsin epämääräinen. Lääninhallitus näyttää tässä asiassa omaksuneen käsitteelle yhtä maakuntaa koskevan sisällön. Mutta jossain toisessa yhteydessä lääninhallitus ehkä voisi käyttää harkintavaltaansa julistamalla yhdistyksille jotain muita alueellisia rajoituksia, jotka eivät perustu lakiin.

Yhdistyslaki edellyttää, että säännöissä on määrätty yksi kunta yhdistyksen kotikunnaksi. Se on siten luonnollisesti eri asia kuin toiminta-alue. Kaikilla valtakunnallisilla järjestöillä on vain yksi kunta kotipaikkanaan. Se ei rajoita millään tavalla järjestöjen valtakunnallista toimintaa ja rahankeräyksiä.

Jos lääninhallituksen perustelu nojaa johonkin muuhun kuin yhdistyksen nimeen, niin päätös pitäisi perustella huolellisemmin. Ainakaan vallitseva käytäntö ja Tampereen vapaa-ajattelijoitten laaja valtakunnallinen toiminta eivät anna oikeutta ilman kunnollisia perusteluja rajoittaa yhdistystoimintaa. Katsomme, että lääninhallituksenkin on noudatettava perustuslain 22 §:n, 2 § 2 momentin ja 14 § 3 momentin velvoitteita turvata ja edistää kansalaisten perusoikeuksien käyttämistä. Lääninhallituksen päätös on ristiriidassa mainitsemiemme velvoitteiden kanssa.

Koska päätös on tehty selvästi ilman laillisia perusteita ja koska siihen sisältyy tietoisen virheellinen väite yhdistyksemme toiminta-alueesta, yhdistyksellemme on korvattava myös oikeudenkäyntikulut 750 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Helsingissä maaliskuun 17 päivänä 2007

Tampereen vapaa-ajattelijat ry

yhdistyslain 8 §:n edellyttämä kotipaikka Tampere

Laati

Kalevi Hölttä

oikeustieteen lisensiaatti

Rajametsänt. 9 B, 00620 Helsinki